Otázky a odpovede

Úvod Otázky a odpovede

Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený (Biblia)

 

V Božom slove, ktoré je zapísané v Biblii, je napísané: Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ak túžiš byť spasený a mať večný život, musíš uveriť v Pána Ježiša Krista.

 

 • Kto je Ježiš Kristus?
 • Je to Syn Boží, Boh, ktorý bol v tele človeka na zemi.
 • Prečo prišiel?
 • Aby zmieril ľudí s Bohom.
 • Prečo ľudia potrebujú zmierenie s Bohom?
 • Pretože Boh je svätý a nemôže nechať hriech bez trestu. Hriech oddeľuje ľudí od Boha.
 • Som aj ja hriešny?
 • Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili.
 • Aký je následok môjho hriechu?
 • Odplatou za hriech je smrť (rozumej večné odsúdenie do pekla a ohnivého jazera). Ak umrieš vo svojom hriechu, budeš zaň Bohom spravodlivo odsúdený do večného zatratenia. Pán Boh však ľudí miluje a chce, aby všetci ľudia boli spasení.
 • Čo je to spasenie?
 • Znamená to byť zachránený od svojho hriechu a jeho následku. Žiaden človek nedokáže žiť tak, aby nezhrešil a ani nemá nijaký spôsob, ako by svoj hriech pred Bohom odčinil. Preto dal Boh svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby sa stal pre ľudí Spasiteľom - Záchrancom z ich hriechov.
 • Ako je možné, že sa mi Ježiš Kristus môže stať Spasiteľom?
 • Tak, že On z lásky k tebe vzal na seba všetky tvoje hriechy a zaplatil za ne svojou smrťou a krvou na kríži, kde sa za teba obetoval.
 • Čo sa dialo na kríži?
 • Pán Boh tam na svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, súdil tvoje hriechy, aby si ty za ne nemusel byť odsúdený do večného zatratenia. Pán Ježiš Kristus na kríži podstúpil smrť namiesto teba. Tam bola naplnená Božia spravodlivosť, že odplatou za hriech je smrť. Avšak spravodlivý Boží súd a trest nad hriechom, ktorý čakal teba, podstúpil za teba Pán Ježiš Kristus – sa stal tvojim Zástupcom. Boh už na tebe nebude vyhľadávať hriechy, za ktoré zaplatil plnú cenu Pán Ježiš Kristus, ani ťa za ne neodsúdi do večného zatratenia.


   A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. Pre zásluhy Pána Ježiša Krista sú tvoje hriechy pred Bohom zahladené a navždy zabudnuté. Pán Boh sa už na teba nepozerá ako na hriešnika, ktorý by zasluhoval odsúdenie do večného zatratenia, ale ako na toho, ktorý Mu uveril, že dal svojho Syna na tvoju záchranu. Táto viera sa ti pred Bohom počíta za spravodlivosť. V Pánovi Ježišovi Kristovi si ospravedlnený od všetkých svojich hriechov a navždy dokonale zmierený s Bohom. Vo viere v Božieho Syna dostávaš spasenie a večný život. Pán Ježiš povedal: Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.   

 

~Toto je evanjelium - radostná zvesť,

že pre zásluhy Pána Ježiša Krista je pre všetkých ľudí nachystané spasenie – aj pre teba.~

 

 • Budú teda všetci spasení?
 • Nie! Lebo hoci sa Pán Ježiš Kristus obetoval za všetkých ľudí, ku spaseniu prichádza len ten, kto Bohu uverí a v úprimnom pokání prijme vierou Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, Záchrancu z hriechov. Spasenie je ľuďom dané z Božej milosti ako dar. Ten však, kto Božím darom pohrdne a neprijme ho, nemá z neho ani úžitok. Kto vierou neprijal Boží dar - Spasiteľa Ježiša Krista, ten je ešte stále vo svojich hriechoch a hnev Boží ostáva na ňom.
 • Ako môžem vedieť, že keď ako hriešnik prídem k Pánovi Ježišovi Kristovi, že ma prijme?
 • Pretože On povedal: Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. On prijme každého, aj toho najväčšieho hriešnika, ktorý činí úprimné pokánie. Veď práve preto prišiel, aby spasil hriešnikov. Pán Boh nemá záľubu v smrti hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil.
 • Čo mám robiť, aby som bol spasený?
 • Ak ťa ťažia tvoje hriechy, úprimne ich vyznaj Bohu a ver, že krv Pána Ježiša Krista na kríži tiekla na odpustenie tvojich hriechov. Napríklad:

„Bože, som človek hriešny a túžim po odpustení mojich hriechov. Ty si dal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život. Verím Pane Ježišu, že si sa na kríži obetoval aj za všetky moje hriechy, že aj za ne tiekla Tvoja nevinná krv. Teraz, Bože, odpusť mi prosím nie preto, že by som si to zaslúžil, ale pre Tvoje veľké zľutovanie a pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Amen.“


Ak bolo tvoje pokánie z opravdivého zármutku z tvojich hriechov a z úprimného srdca, čo Pán Boh vidí, znovuzrodí ťa svojim Svätým Duchom, ktorý bude v tebe prebývať. Skrze Svätého Ducha budeš s Bohom už navždy spojený. Skrze Neho ti dá uistenie, že tvoje hriechy sú ti navždy odpustené, a že si sa v Kristovi Ježišovi stal Božím dieťaťom. Dá ti istotu spasenia a večného života, dá ti istotu, že Mu už navždy patríš, a že ťa nikdy nič od Neho neodlúči naveky. O tom všetkom ťa bude pevne uisťovať Jeho verným slovom, ktoré je zapísané v Biblii.

 

 • Ako môžem vedieť, že obeť Ježiša Krista a moja viera v Neho je dostačujúca pre spasenie?
 • Lebo Pán Boh to zaručuje svojím slovom a Boh je verný tomu, čo povedal. Obeť Pána Ježiša Krista bola dokonalá a Bohu sa zaľúbila, prijal ju, na dôkaz čoho bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na tretí deň. Tvoje hriechy na Kristovi po Jeho vzkriesení už neboli, čo znamená, že boli odsúdené. 
 • Je aj iná cesta, iná možnosť ako byť spasený zo svojich hriechov? Napríklad skrze cnostný život, konanie dobrých skutkov, chodenie do kostola, prostredníctvom nejakého obradu, sviatosti alebo skrze zriekanie sa zlých vecí?
 • Nie, to je absolútne vylúčené! Lebo spasenie je Božím darom z milosti. Spasenie je dané skrze to, čo vykonal Boh prostredníctvom svojho Syna a nie skrze to, čo my konáme alebo nekonáme. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Ja [Ježiš Kristus] som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Len skrze Pána Ježiša Krista môžeš prísť k odpusteniu hriechov a k Bohu. Spasenie je možné len takým spôsobom, aký dal Boh a nie takým, aký si vymyslia ľudia.
 • Čo ak odmietnem spasenie skrze Ježiša Krista, ak v Neho nechcem veriť alebo verím v inú cestu spasenia?
 • V Božom slove je napísané: Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Bez osobného prijatia Spasiteľa – Pána Ježiša Krista, zomrieš vo svojom hriechu a Pán Boh ťa vo svojej spravodlivosti pre ten hriech odsúdi do večného zatratenia. 

  

~Nemohol Pán Boh viac dokázať svoju lásku k tebe ako tak, že dal

svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, ktorý sa za tvoje hriechy

obetoval na kríži, aby si ty vierou v Neho mohol večne žiť.~

 


 

Je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. 

Choď preto priamou cestou, úzkou cestou, cez Pána Ježiša Krista.

 Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený.