Časnosť - večnosť

Úvod Zamyslenia

Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Matúša 16,26


Časnosť - večnosť


   Túžbou nepriateľa ľudských duší je oklamať ich, že pozemský život je všetko, čo majú. Že smrťou sa všetko končí, a že by bolo hlúposťou nevyužiť tento čas na užívanie si a napĺňanie svojich cieľov. Dôležité veci ohľadom večnosti zastiera márnymi vecami časnosti tým cieľom, aby ľudia nehľadali večného Boha a Pána Ježiša Krista, bez ktorého nevojdú večného života.

 

   A tak niektorí ľudia žijú len pre časnosť. Krátky čas svojho žitia chcú prežiť tak, aby sa ich telo malo čo najlepšie. Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. (1K 15,32)

 

   Pre iných sú zase ponuky sveta príliš lákavé a navyše na dosah ruky, kým tie veci ohľadom večnosti sú uchopiteľné iba vierou. Vyberajú si žiť radšej pre to, po čom ich srdce túži a čo sa vidí. Kiež by ich včas zastavila Kazateľova múdra rada: ...choď po cestách svojho srdca a podľa videnia svojich očí, ale vedz, že ťa Boh pre to pre všetko privedie na súd (Kaz 11,9).

 

   Sú aj takí, ktorí veria, že smrťou sa všetko nekončí - „veď akým nezmysleným by bol život človeka, keby sa smrťou všetko skončilo?!“ Avšak k tomu, čo bude po smrti, sa stavajú príliš ľahkovážne - „však nejako tam len bude“. Kiež by včas počuli, čo sa ozýva z pekla: Kto by len ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni (L 16,24).

 

   Božou vôľou však je, aby ľudia prežívali večnosť v Jeho prítomnosti a požehnaní. Preto dal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (J 3,16).

 

   Milý čitateľ, do ktorej skupiny ľudí patríš ty? Zamýšľal si sa nad tým, kde budeš vo večnosti? Všetky tie tri vyššie uvedené skupiny ľudí kráčajú po širokej ceste, ktorá vedie do zahynutia. Existuje však aj jedna úzka cesta, ktorá vedie do života - na tú cestu sa dá vojsť len cez Pána Ježiša Krista. A teda to, kde budeš vo večnosti, záleží len a len od toho, či prijmeš Božiu ponuku svojej večnej záchrany v Pánovi Ježišovi Kristovi, či v Pána Ježiša Krista uveríš ako v Toho, ktorý zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych pre tvoje ospravedlnenie. Pán Ježiš Kristus svojim slovom potvrdzuje: Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. (J 6,47) Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený... (Sk 16,31)späť na Zamyslenia