Dotkni sa Pána Ježiša Krista

Úvod Zamyslenia

Chráňte sa, aby ste neišli hore na vrch ani aby ste sa nedotkli jeho okraja! Každý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. 2.Mojžišova 19,12

A hľa, nejaká žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha. Matúša 9,20


Dotkni sa Pána Ježiša Krista


   V úvodných veršoch môžeme vidieť rozdiel v možnosti prístupu k Bohu v časoch Starej a Novej zmluvy. Pretože Božia svätosť neumožňuje voľný prístup hriešneho človeka k Bohu, bolo za čias Mojžiša nariadené ohraničiť vrch, na ktorý mal zostúpiť Hospodin, aby sa ho niekto nedotkol a nezahynul.


   Aký rozdiel oproti žene, ktorá sa vo svojej nečistote dotkla okraja rúcha Pána Ježiša Krista, aby našla uzdravenie zo svojej choroby! V Pánovi Ježišovi Kristovi je ten dotyk umožnený, lebo milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista (J 1,17). On je Prostredníkom, skrze ktorého je umožnený prístup k Bohu. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. (1Tm 2,5) A je to Božou vôľou, aby ľudia prichádzali k Bohu skrze Pána Ježiša Krista: Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. (J 14,6)


   V Božom Synovi je dnes hriešnym ľuďom ponúkaná úžasná milosť, kedy neplatí, že ak sa dotkneš, zomrieš, ale dotkni sa a budeš žiť – a to večne! Pretože dotknúť sa Pána Ježiš Krista znamená uzdravenie z tej najväčšej choroby a nečistoty -  z hriechov.


   Niekto sa teraz opýta: „A ako sa mám Pána Ježiša dotknúť, keď tu teraz nie je?“ Odpoveďou je: „Predsa tak isto ako aj tá žena! Urob to ako ona - teda vo viere a v pokore.“ Keby sa tá žena dotkla Pána Ježiša Krista bez viery a bez pokory, len fyzicky, nič by jej to neosožilo. Ale ona si povedala: Len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená (Mt 9,21). To je viera. A pokora? Ona sa nedotkla Pánovho rúcha na Jeho ramenách, ani na chrbte, ale dotkla sa dole okraja Jeho rúcha, sklonila sa k nohám Pánovým! Pamätaj - viera a pokora. Veď nie nadarmo Písmo hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (Jk 4,6) A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. (Žd 11,6)


   Milý čitateľ, dotkol si sa už takto Pána Ježiša Krista? Ak ešte nie, urob to a budeš navždy uzdravený, zachránený zo svojich hriechov. Takto očistený budeš môcť prísť k nebeskému Otcovi.späť na Zamyslenia