Dotkni sa Pána Ježiša Krista

Úvod Zamyslenia

Chráňte sa, aby ste neišli hore na vrch ani aby ste sa nedotkli jeho okraja! Každý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. 2.Mojžišova 19,12

A hľa, nejaká žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha. Matúša 9,20


Dotkni sa Pána Ježiša Krista


      V úvodných veršoch vidíme rozdiel v možnosti prístupu k Bohu v časoch Starej a Novej zmluvy. Božia svätosť neumožňuje voľný prístup hriešneho človeka k Bohu. Preto bolo nariadené vrch ohraničiť, lebo mal naň zostúpiť Hospodin, a keby sa niekto dotkol čo i len okraja vrchu, zahynul by.


   Aký rozdiel oproti žene, ktorá sa vo svojej nečistote dotkla okraja rúcha Pána Ježiša Krista, aby našla uzdravenie zo svojej choroby! V Pánovi Ježišovi je ten dotyk umožnený, lebo milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista (J 1,17). On je Prostredníkom, skrze ktorého je teraz umožnený prístup k Bohu. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. (1Tm 2,5) A je to Božou vôľou, aby ľudia prichádzali k Bohu skrze Pána Ježiša Krista: Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. (J 14,6)


   V Božom Synovi je hriešnym ľuďom ponúkaná úžasná milosť, kedy neplatí, že ak sa dotkneš, zomrieš, ale že ak sa dotkneš, budeš žiť – a to večne! Pretože dotknúť sa Pána Ježiš Krista znamená uzdravenie z tej najväčšej choroby a nečistoty -  z hriechov.


   Niekto sa opýta: „Ako sa mám Pána Ježiša dotknúť, keď tu teraz nie je?“ Odpoveďou je: „Urob to tak ako aj tá žena - vo viere a v pokore!“ Keby sa dotkla Pána Ježiša Krista bez viery a bez pokory, teda len fyzicky, nič by jej to neosožilo. Ale ona si povedala: Len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená (Mt 9,21). To je viera. A ona sa nedotkla Pánovho rúcha hore, na Jeho ramenách, ale dotkla sa dole okraja jeho rúcha (Mt 9,20). Pri tom dotyku sa sklonila až k Pánovým nohám! To je pokora. 


   Pamätaj - viera a pokora. Nie nadarmo Písmo hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (Jk 4,6) A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. (Žd 11,6)


   Milý čitateľ, dotkol si sa už takto Pána Ježiša Krista? Ak sa Ho vierou takto dotkneš, budeš uzdravený naveky. Takto očistený od svojich hriechov skrze obeť Pána Ježiša Krista na kríži a tvoju vieru v Neho, budeš môcť v smelej dôvere prísť k nebeskému Otcovi!späť na Zamyslenia