Evanjelium - dobrá správa pre Teba

Úvod Zamyslenia

Lebo tak miloval Boh svet,

že svojho jednorodeného Syna dal,

aby nikto, kto verí v neho,

nezahynul,

ale mal večný život. (Jána 3,16)

 

 

Evanjelium - dobrá správa pre Teba


Slovo evanjelium znamená „dobrá správa“. Obsahom dobrej správy je zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, o Božom Synovi a o diele, ktoré vykonal. V úvodnom verši je toto nádherné posolstvo zhrnuté do jedinej vety:

 

Lebo tak miloval Boh svet...

 

Začiatok dobrej správy v tomto verši hovorí o tom, že Božia láska zahrňuje celý svet, to znamená všetkých ľudí - a teda aj teba. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy(1.Timoteovi 2,3-4) Božia láska nielenže zahrňuje všetkých ľudí, ale je úžasná aj v tom, že sa prejavila napriek tomu, akí sú ľudia  - zlí, hriešni, odvrátení od Boha, či nenávidiaci Boha. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. (Rimanom 5,8)

 

...že svojho jednorodeného Syna dal...


Táto láska, ktorou Boh miloval svet, má svoj konkrétny prejav - Boh dáva svojho Syna, Ježiša Krista. Boží Syn prichádza z neba na zem, aby nás zachránil od našich hriechov a od odplaty za náš hriech. Odplatou za hriech je smrť – večné zahynutie, odsúdenie do ohnivého jazera. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. (Rimanom 6,23) Pán Ježiš Kristus nás však zachránil tak, že všetky naše hriechy vzal na Seba, vyniesol ich na kríž, kde ich Boh na Ňom odsúdil. Takto veľmi nás Boh miluje, keď namiesto nás potrestal svojho Syna - neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých (Rimanom 8,32). Takto veľmi nás Pán Ježiš miluje, keď to všetko podstúpil dobrovoľne, z lásky k nám - Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás (Efežanom 5,2). Na kríži berie plnú odplatu za naše hriechy – spravodlivý Boží súd a napokon smrť. Na tretí deň však vstáva z mŕtvych, lebo nebolo možné, aby bol smrťou držaný, pretože On nezomieral za Svoje hriechy, ale za tie naše - bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. (Rimanom 4,25).

 

...aby nikto, kto verí v neho...


Hoci Pán Ježiš Kristus svojou smrťou zaplatil za hriechy všetkých ľudí, avšak vidíme, že iba ten, kto verí v Neho, má večný život. Pán Boh dáva ľuďom najjednoduchší spôsob, akým môžu prijať večnú záchranu – skrze vieru. To zároveň znamená, že nie činením skutkov alebo konaním náboženských obradov sa dosahuje spasenie. Veď človek ani nemôže vykonať taký skutok alebo skutky, na základe ktorých by dosahoval spasenie alebo si zaslúžil spasenie, pretože žiaden ľudský skutok nemá moc odňať hriech. Ak by to bolo možné, Kristus by zbytočne zomieral. Ale je to práve krv Kristova a viera, že ju prelial za nás, ktorá má moc očistiť nás od každého hriechu - krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu (1.Jána 1,7). K večnej záchrane teda nie sú potrebné skutky, ale viera v Pána Ježiša Krista. Avšak veriť v Pána Ježiša Krista neznamená mať o Ňom nejakú vedomosť alebo veriť, že existuje. Ani topiacemu nestačí vedieť, že existuje záchranné koleso, ale sa ho musí s dôverou chytiť. Takto podobne sa musí hriešnik vierou chytiť Pána Ježiša Krista. Takejto viere však predchádza poznanie svojej hriešnosti, svojho biedneho a strateného stavu pred Bohom. Poznanie, že pre svoj hriech som hodný odsúdenia do pekla. Pretože až keď niekto pozná, že je chorý, vyhľadáva lekára a potrebuje lekára. Až keď človek príde k takémuto sebapoznaniu, môže v pravde zatúžiť po zmierení s Bohom, po odpustení hriechov a činiť z nich úprimné pokánie. Viera však nikdy nezostane iba v pohľade na svoju hriešnosť a beznádejnosť, ale sa následne obracia na Pána Ježiša Krista, ktorého prijíma ako svojho osobného Spasiteľa zo všetkých svojich hriechov. Viera vyznáva: „Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si zobral na Seba všetky moje hriechy, verím, že Ty si za ne všetky zomieral a zaplatil Svojou krvou.“ Viera sa plne spolieha na Jeho dielo na kríži, že je zástupné za mňa, že je dokonalé a úplne postačujúce pre moju večnú záchranu. V takejto viere v Pána Ježiša Krista si ospravedlnený pred Bohom a takáto viera sa ti počíta za spravodlivosť. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. (Rimanom 4,5) Ustaň od snaženia robiť „dobré“ skutky pre svoju večnú záchranu, ale radšej uver Božiemu prostriedku záchrany, uver v Pána Ježiša Krista a Jeho dokonalé dielo! Božie slovo zdôrazňuje, že človek nikdy nebude zachránený pre svoje skutky: Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. (Efežanom 2,8-9)

 

...nezahynul,...


Tým zahynutím je myslené zahynutie pre svoj hriech, predovšetkým večné odsúdenie do pekla a ohnivého jazera. To však neplatí, ba ani už nemôže platiť pre toho, kto vierou prijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, Záchrancu z hriechov. Veriaci v Pána Ježiša Krista už nikdy nebude súdený za hriechy, za ktoré Kristus už raz zaplatil. To by bola Kristova obeť za naše hriechy nedokonalá a márna. Napísané ale je: Kto verí v neho, nebude odsúdený... (Jána 3,18) ...už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi... (Rimanom 8,1) Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? (Rimanom 8,33-34) Keď ťa Boh skrze tvoju vieru v Pána Ježiša Krista ospravedlňuje, kto ťa môže odsúdiť? Nikto! Také veľké a mocné je dielo Pána Ježiša Krista na kríži!

 

...ale mal večný život.


Potvrdenie skutočnosti, že človek veriaci v Pána Ježiša Krista je pred Bohom ospravedlnený zo svojich hriechov, že je s Ním navždy zmierený, a že prešiel zo smrti do života. Kto vierou prijal Pána Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa z hriechov, má v Ňom istotu večného života. Pán Ježiš to potvrdzuje svojim slovom: Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život (Jána 6,47).

 

späť na Zamyslenia

  

Evanjelium je dobrou správou.

Aj pre teba.

Pre svoj hriech nemusíš večne zahynúť,

ale pre zásluhy Pána Ježiša Krista

a skrze vieru v Neho môžeš večne žiť. Uver evanjeliu:

 

„Lebo tak ma Boh miloval, že svojho jednorodeného Syna dal,

aby ak v Neho verím, nezahyniem,

 ale mám večný život.“