Istota spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi

Úvod Zamyslenia

Len on je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom; nepohnem sa. Žalm 62,7


Istota spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi


Skala je pevný základ, istota, na ktorej možno stavať. V živote viery je takouto skalou Pán Ježiš Kristus a Jeho slovo, ktoré trvá na veky. Preto aj v otázke večného spasenia, večnej záchrany, môže človek pevne stáť len vtedy, ak má "pevnú pôdu pod nohami", ak stojí na tejto skale.   


Pán Ježiš Kristus povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? (J 11,25-26)

 

Tak to je otázka, ktorú sa Pán Ježiš Kristus pýta každého jedného z nás. Avšak len ten, kto je v Kristovi - kto Pánovi Ježišovi v pokání odovzdal svoje hriechy a hriešny život a vierou Ho prijal ako svojho osobného Spasiteľa z hriechov, môže v pravde a bez pochybností v srdci vyznať: "Verím!" Bez pochybností preto, lebo svoje spasenie nepostavil na niečom ľudskom a neistom, ale na dokonalom Božom diele záchrany človeka. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (J 3,16)

 

Ak si teda v Kristovi Ježišovi, Božie slovo ťa uisťuje: A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi... (R 8,1) Pretože ak ťa Pán Boh v Kristovi ospravedlnil od tvojich hriechov, kto ťa odsúdi? Veď Pán Boh sa už na teba pozerá ako na toho, ktorý uveril a prijal večnú záchranu v Jeho Synovi. Pre teba už platí: Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. (Ef 2,8-9)

 

A tak môžeš vyznať: "Ó, vďaka Ti Pane Ježišu Kriste za to, že si svojou krvou a smrťou na kríži zaplatil za všetky moje hriechy, že teraz za ne už nemusím platiť ja a večne zahynúť! Verím v Teba, Pane Ježišu Kriste a nádejam sa len a len na Teba, Ty si moja Skala a moja istota!"

 

Ešte stále nemáš istotu, ako to bude u teba s večnosťou? Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený... (Sk 16,31)späť na Zamyslenia