Mnoho úžitku

Úvod Zamyslenia

Amen, amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Jána 12,24

 

Mnoho úžitku


   Každý rozsievač vie, že ak nevloží pšeničné zrnko do zeme, zostane ono samotné a neprinesie žiadnu úrodu. Musí ho teda „obetovať“ vo viere, že keď ono odumrie a vstane k životu, prinesie mnoho úžitku v podobe úrody, ktorou sú zrná v klase. Pomocou tohto jednoduchého a ľuďom blízkeho obrazu chcel Pán Ježiš Kristus poukázať na to, čo prišiel vykonať, keď Seba pripodobňuje takémuto pšeničnému zrnu.

 

   Boží Syn prišiel z neba na zem, stal sa človekom, aby obetoval Seba samého – aby zomrel a vstal k životu a tak priniesol mnoho úžitku, mnoho úrody. Úrodou Jeho smrti a zmŕtvychvstania, tými „zrnami v klase“, sú Božie deti – teda všetci tí, ktorí vzišli k životu skrze to, čo Pán Ježiš Kristus vykonal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Všetci ľudia sú Božím stvorením, avšak Božími deťmi sú len tí, ktorí sú z Boha splodení (J 1,13), ktorí Pána Ježiša Krista vierou prijali ako Spasiteľa zo svojich  hriechov. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími (J 1,12). Iba Božie deti sú dedičmi večného života skrze Pána Ježiša Krista.

 

   Prečo však bolo potrebné, aby Pán Ježiš Kristus zomrel a potom vstal? Či tá úroda nemohla byť prinesená jednoduchšou cestou, bez Jeho smrti na kríži? Tým dôvodom, prečo tak muselo byť, je, že všetci ľudia zhrešili (R 3,23) a odplatou za ich hriech je smrť (R 6,23) - večné zahynutie preč od tvári Pánovej. Avšak Pán Boh nemá záľubu vo večnom zatratení hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil, aby s Ním prebýval vo večnosti. Preto dal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život (J 3,16). Pán Ježiš Kristus vyniesol naše hriechy na svojom tele na kríž (1Pt 2,24) a tam ich Boh na Ňom odsúdil. Takto bolo za náš hriech zaplatené smrťou podľa spravodlivej požiadavky Božieho zákona, avšak tú smrť okúsil Pán Ježiš Kristus namiesto nás (Žd 2,9). On sa stal našim Zástupcom. A keďže na kríži nezomrel za svoj vlastný hriech, ale za tie naše, smrť Ho nemohla zadržať a na tretí deň vstal z mŕtvych.   

 

   Pán Ježiš Kristus bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (R 4,25). Na základe tejto dokonalej obeti Pána Ježiša Krista môže Boh ospravedlniť hriešnika a pritom ostať Spravodlivý – teda ako taký, ktorý súdi hriech. Každý, kto učiní úprimné pokánie zo svojich hriechov a vo viere sa obráti na Pána Ježiša Krista ako na Spasiteľa zo svojich hriechov, je zachránený pre večný život. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. (R 3,28) Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. (Ef 2,8-9). Do tejto úžasnej milosti večnej záchrany človek vstupuje skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Spasenie nikto nedosiahne konaním dobrých skutkov alebo cnostným životom, pretože aj u toho „najspravodlivejšieho“ človeka stále zostáva odplata za jeho hriech – večné odsúdenie. Spasenie je však možné prijať ako dar od Boha, zadarmo. Vďaka obeti Pána Ježiša Krista sa teraz aj ty môžeš stať Božím dieťaťom, byť tým zrnkom v klase, tou vzácnou úrodou Jeho námahy na kríži. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený... (Sk 16,31).

 

 

späť na Zamyslenia