Pán Ježiš Kristus volá hriešnikov

Úvod Zamyslenia

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Lukáša 5,32


Pán Ježiš Kristus volá hriešnikov

 

   Ľudské srdce je veľmi oklamané, keď si myslí, že pre večný život budú zachránení len tí, ktorí sa zdajú byť dobrí, spravodliví a pobožní, ku ktorým bol „osud“ akýsi milostivejší a nepriviedol ich životy až do bahenných hlbín hriechu. Pretože Pán Boh to vidí úplne inak: Nieto spravodlivého ani jedného. (R 3,10) Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili... (R 3,23) Toto je skutočné postavenie každého človeka pred svätým Bohom. Či to ale nie je beznádejný stav pre hriešneho človeka?


   Jeden veriaci sa po dlhom čase stretne so svojim kamarátom, s ktorým sa kedysi rozprávali o ceste večnej záchrany:

 

„Ahoj priateľu, no ako si na tom so spasením?“

 

Ten odpovedá: „No, stále nespasený...“

 

„A čo ti v tom bráni?“, vyzvedá sa ďalej.

 

Ten mu so zármutkom v hlase hovorí: „No vieš, predsa hriech. Ja som človek príliš hriešny.“

 

„Tak to je skvelé,“ odvetí veriaci, „vidím, že už si na dobrej ceste ku spaseniu!“

 

„Počkaj, počkaj, ako to myslíš?!,“ nerozumie kamarát.

 

„No pretože Pán Ježiš Kristus volá presne takýchto, ako si ty! On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Vieš, ak by si mal o sebe mienku, že si dosť dobrý, celkom spravodlivý alebo dostatočne pobožný, nebolo by ti pomoci. Ale teraz, keď si uvedomuješ svoju hriešnosť, jediné čo potrebuješ, je mať Spasiteľa, Záchrancu z hriechov – Pána Ježiša Krista.“

 

„To ako myslíš vážne, že On by ma prijal aj takéhoto hriešneho?“, pýta sa prekvapene.

 

„Samozrejme, Pán Ježiš Kristus povedal: Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. A On sa nikdy neodvrátil od nikoho, kto k Nemu prišiel v úprimnosti srdca. Či to bol zlodej, klamár, podvodník... a dokonca u Neho našiel odpustenie a milosť aj ten, ktorý prenasledoval a hubil kresťanov - Jeho nasledovníkov. Nedaj sa preto oklamať a odradiť“, povzbudzuje veriaci ďalej, „milosť Pána Ježiša Krista je väčšia ako tvoj hriech a Jeho obeťou na kríži boli sňatý hriech sveta – a teda určite aj tvoj.“

 

„A ja som si vždy myslel, že som príliš hriešny, aby som vôbec mohol pomýšľať, že by mi to všetko mohlo byť odpustené“, uvažuje teraz kamarát nahlas.

 

   Milý čitateľ, ak ťa ťažia tvoje hriechy, ak je tvoja duša utrápená hriechom a vinou a nevieš ako z toho von, vedz, že si na dobrej ceste k večnej záchrane. Počuj teraz, ako Pán Ježiš Kristus volá aj teba: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. (Mt 11,28) Choď vo viere za Pánom Ježišom Kristom, zavolaj na Neho z celého srdca, On ťa vypočuje a dá ti zmierenie s Bohom, pokoj, radosť a odpočinutie tvojej duši. Teraz už viac nehľaď na svoj hriech, na tú beznádej, pohliadni na Pána Ježiša Krista, ktorý za ten tvoj hriech už priniesol Bohu ľúbu obeť! Keby boli vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boli červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna. (Iz 1,18) Či je to vôbec možné, byť pred Bohom takto očistený? Áno, pretože krv Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, má moc ťa očistiť od každého hriechu! Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený (Sk 16,31).späť na Zamyslenia