Pán života

Úvod Zamyslenia

A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej: Neplač! Lukáša 7,13

 

Pán života

 

   Pán Ježiš Kristus išiel do mesta Nain a išlo s ním aj mnoho učeníkov a veľký zástup. Keď sa priblížil k bráne mesta, zrovna niesli von mŕtveho, jednorodeného syna matky, ktorá bola vdova a bol s ňou aj veľký zástup.

 

   Snáď každý, kto v danej chvíli pohliadol na túto smútiacu vdovu, musel byť v srdci dotknutý a súcitiť s ňou pre stratu jej najbližšieho. Tí, ktorí k nej pristúpili osobne, nemali ju ako potešiť, mohli jej tak akurát vyjadriť súcit slovami: „Úprimnú sústrasť“.

 

   Ale nie tak Pán života! Pán Ježiš Kristus  pri pohľade na vdovu pohnutý ľútosťou povedal jej: Neplač! To je v skutku predivné slovo a mohli by sme povedať, že priam až nevhodné do danej situácie. Kto už by len smútiacemu nad stratou najbližšieho povedal: „Neplač!“ Avšak nebolo to len nejaké prázdne slovo, za ktorým by nič nenasledovalo. Pretože Pán Ježiš Kristus jej dáva dôvod, ktorý mení plač na radosť!

 

   Len si predstavme tú situáciu, kedy Pán života prichádza k máram, na ktorých nesú mŕtveho. Ten, ktorý povedal „Ja som život“, sa stretáva so smrťou. Pohľad všetkých sa upiera na Pána Ježiša Krista, ktorý mŕtvemu prikazuje: Mládenče, tebe hovorím, vstaň! A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť, a oddal ho jeho matke. (L 7,14-15) Zástupy pojala bázeň a oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami, a Boh vraj navštívil svoj ľud. (L 7,16)

 

   Pán Ježiš Kristus má však ešte väčšiu moc ako oživiť mŕtve telo. On prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo, čo je mŕtve vo svojich previneniach a hriechoch. On má moc dať život večný, pretože zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium (2Tm 1,10).

 

   Večné zahynutie preč od tvári Pánovej teraz už nie je hrozbou pre tých, ktorí keď boli duchovne mŕtvi, obrátili svoju dôveru k Pánovi Ježišovi Kristovi. Vierou v Neho boli oživení, znovuzrodení k večnému životu. Ich hriechy sa im nepočítajú, lebo za ne zaplatil ich Spasiteľ a Pán.

 

   Milý čitateľ, skrze vieru v Pána Ježiša Krista môžeš aj ty byť naveky spasený zo svojich hriechov a prejsť zo smrti do života! Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. (J 6,47)

 

 

späť na Zamyslenia