Počty - keď menej je viac

Úvod Zamyslenia

Lepšie je málo, čo má spravodlivý... Žalm 37,16


Počty - keď menej je viac


   U Pána Boha počty nie vždy znamenajú rovnaký výsledok ako keď počítajú ľudia. U ľudí viac znamená lepšie alebo presila. V Božích počtoch však aj menej môže byť viac. Napríklad Izraelský národ vyhrával boje proti mnohonásobným presilám. Alebo Eliáš bol sám prorokom Božím proti štyristopäťdesiatim prorokom Bálovým (1Kr 18,22). Taktiež dva haliere chudobnej vdovy vhodené do chrámovej pokladnice boli viac ako čo vhodili všetci ostatní (Mk 12,43). Pretože rozhodujúcim faktorom nie je počet bojovníkov - ale Božia prítomnosť, nie počet prorokov - ale komu patria a slúžia, nie množstvo vhodených peňazí - ale stav srdca darujúceho.

  

   Dejiny ľudstva poukazujú na to, že z duchovného pohľadu počet ľudí nie je smerodajný. Práve naopak, väčšina sa spravidla mýlila. Zvyšok sveta žil v poblúdenosti a skazenosti, kým len Noe s rodinou nastupovali do korábu. Obyvatelia Sodomy žili v nerestiach a len Lót s najbližšími boli zachránení pred skazou. Väčšina kričala „preč s Ním, ukrižuj Ho!“,  keď Pilát chcel Pána Ježiša Krista prepustiť.

 

   V dnešnej dobe sa veľa ľudí hlási ku kresťanstvu, ale len málo verí a žije podľa Božieho slova. Ľudia radšej idú za väčšinou, ktorá však berie vieru a Božie slovo len povrchne. Takýto prístup je nanajvýš nezodpovedný, keď sa jedná o večný život človeka. Čo vraví Božie slovo o väčšine? Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13-14) Pán Ježiš Kristus je tesnou bránou vedúcou na úzku cestu do večného života. Nenechaj sa oklamať počtami, lebo málo je tých, ktorí tú bránu nachádzajú a potom ňou aj vchádzajú. Ak ňou chceš aj ty vojsť, vyznaj Pánovi Ježišovi Kristovi svoje hriechy a prijmi milosť a odpustenie skrze Jeho preliatu krv na kríži.

 

   Pamätaj, že Pán Boh nehľadí na počty ako hľadia ľudia, ale na srdce. Ani nie je dôležité patriť do veľkého a bohatého spoločenstva, ale radšej do takého, ktoré je hoci aj počtom menšie a chudobnejšie, ale je tam Božia prítomnosť a slúži sa tam len Pánu Bohu. Pán Ježiš Kristus povedal: Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo! (L 12,32)


späť na Zamyslenia