Predčasná radosť?

Úvod Zamyslenia

A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Ammonových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi, a boli porazení. 2.Paralipomenon 20,22

 

Predčasná radosť?

 

   Proti obyvateľom Judska prichádzajú nepriatelia v obrovskej presile. Hoci samotný boj ešte nezačal, čítame v úvodnom verši o veľkej radosti Božieho ľudu, keď plesajú a chvália. Ako je to možné, že sa radujú a oslavujú, keď ešte len idú do boja a vojnu nevyhrali? Či nie je táto ich radosť predsa len predčasná?

 

   Snáď každý pozná porekadlo: „Nekrič hop, kým nepreskočíš!“ Ani športovci neoslavujú víťazstvo ešte pred tým, ako by preteky začali. Predstavte si to veľké zahanbenie, keby potom nezvíťazili alebo by tie preteky ani len nedokončili!

 

   Ako je to teda s tou radosťou Božieho ľudu, neradujú sa predsa len predčasne? Vôbec nie! Pretože ich radosť má pôvod v tom, čo im Pán Boh zasľúbil a oni tomu uverili. Radujú sa skrze vieru. Ústami proroka im totiž bolo zvestované slovo Božie: Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami. (v. 17) V okamihu, keď sa toto slovo Božie spojilo s ich vierou, bolo o ich víťazstve a záchrane rozhodnuté. Odložili vlastnú snahu pokúsiť sa bojovať o záchranu a plne sa spoľahli na zasľúbenie Božieho slova.

 

   Možno si už počul o veriacich ľuďoch, ktorí sa radujú z toho, že majú večný život a istotu spasenia. Či si to však len nenahovárajú? Ako môžu vedieť, ako to dopadne s ich spasením a s večnosťou? Či nie je táto ich radosť predsa len predčasná? Vôbec nie!

 

   Pretože oni sa rovnako vierou pevne opreli o zasľúbenia Božieho slova. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený (Sk 16,31). Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. (J 6,47) Spasenie z hriechov však nebol boj, ktorý vybojovali oni, ale bol to boj, ktorý za nich vybojoval Pán Ježiš Kristus na kríži. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. (1K 15,57) Ako spasenie z hriechov, tak aj večný život prijali ako Boží dar z milosti skrze vieru v Pána Ježiša Krista (Ef 2,8 a R 6,23). Víťazstvo Pána Ježiša Krista je Božím zasľúbením pre každého, kto uverí podľa Božieho slova.

 

   Milý čitateľ, raduješ sa aj ty zo spasenia zo svojich hriechov a z večného života? Ešte nie? Odlož vlastnú snahu vybojovať si spasenie a uver podľa Božieho slova! Veď v Kristovi už bolo pre tvoje spasenie všetko vybojované. S dôverou sa obráť na Pána Ježiša Krista a vierou Ho prijmi za svojho Spasiteľa. V Ňom získaš spasenie a večný život, z čoho sa budeš radovať nevýslovnou radosťou. Tá radosť vôbec nebude predčasná, lebo bude pevne stáť na tom, čo povedal a vykonal sám Boh.späť na Zamyslenia