Úžitok z Božieho daru

Úvod Zamyslenia

...lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých Evanjelium Matúša 5,45


Úžitok z Božieho daru


   Či to ľudia nepokladajú za samozrejmosť, že slnko ráno vychádza a svojimi lúčmi im do nového dňa prináša svetlo a teplo? Aké je to požehnanie, keď človek môže vyjsť z chladnej a temnej miestnosti do svetla a teplého pohladenia slnečných lúčov!


   Pán Ježiš Kristus hovorí o slnku, že je Otcovo - lebo svojmu slnku velí... Slnko je dobrým Božím darom. A vzácne je to, že je nie len pre dobrých, ale aj zlých, nie len pre spravodlivých, ale aj nespravodlivých. Pretože Pán Boh miluje všetkých ľudí a všetkých chce zahrnúť svojim požehnaním.


   Avšak Pán Boh dáva ľuďom ešte väčšie požehnanie v tom, že poslal svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby každý človek mohol byť skrze vieru v Neho spasený zo svojich hriechov, a tak zachránený pre večný život.


   Každý môže mať úžitok zo slnečných lúčov, keď sa vystaví ich pôsobeniu. Taktiež každý môže mať požehnanie z Pána Ježiša Krista, z Jeho svätého života, smrti a zmŕtvychvstania, keď vydá svoje srdce Jeho pôsobeniu. Ježiš Kristus je pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka (J 1,9). Kým požehnanie zo slnečných lúčov je len pre tento časný pozemský život, požehnanie večného života je dané tým, v ktorých živote zasvieti Pán Ježiš Kristus. On povedal: Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. (J 12,46) A taktiež povedal: kto verí vo mňa, má večný život. (J 6,47)


   Že dal Pán Boh svojho Syna, aby nás spasil z našich hriechov, to tiež nie je samozrejmosť, ale opäť Božia milosť a veľký dar. A znovu je vzácne, že ten dar je pre všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili (R 3,23), a taktiež pre všetkých ľudí, pretože Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.(1Tm 2,4)


   Ako ľudia pre časný život potrebujú slnko, tak pre večný život potrebujú Spasiteľa z hriechov – Pána Ježiša Krista. Je to však každého slobodné rozhodnutie, ale aj zodpovednosť, či tento Boží dar spásy prijme. Milý čitateľ, máš aj ty už úžitok z tohto prenesmierne vzácneho Božieho daru?späť na Zamyslenia