V rukách Božích a v rukách človeka

Úvod Zamyslenia

Vtedy Pilát počujúc tie slová vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici... Evanjelium podľa Jána 19,13


V rukách Božích a v rukách človeka


   Pilát zasadol na súdnu stolicu. Sedí na súdnom kresle a myslí si, že má moc nad Pánom Ježišom, nechať Ho prepustiť alebo dať Ho ukrižovať. Pod nátlakom Židov sa rozhodol dať Ho ukrižovať. Pilát sedel na kresle a Pán Ježiš bol poslaný visieť na kríž. Kríž – nástroj popravy, miesto strachu, potupy, bolesti, prehry a smrti. Kreslo – symbol moci, pohodlia a pocitu víťazstva. Avšak v rukách Božích sa ten kríž stal miestom víťazstva, radosti, nádeje, spásy a nového života. A v rukách človeka sa kreslo časom stalo miestom strachu, potupy, bolesti, prehry a smrti. Kreslo elektrické – nový nástroj popravy.

 

   Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, a zabijú ho. (Mk 9,31) Tu vidíme výsledok práce rúk človeka - utrpenie a smrť. Ale ruky Božie pracujú inak: Chopil dievčatko za ruku, a vstalo (Mt 9,25). Dotyk Božích rúk privádza človeka k životu. Boh podáva záchrannú ruku topiacemu sa v pochybnostiach (Mt 14,31), Božia ruka neváha dotknúť sa malomocného (Mt 8,3), Božia ruka máča skyvu chleba so zradcom (Mt 26,23), Božia ruka nezištne uzdravuje ucho toho, ktorý Ho prišiel zajať (L 22,51), Božie ruky z lásky strpeli prebodnutie klincami. To prebodnutie bola práca rúk človeka. Aká je to predivná láska, keď nás tieto prebodnuté ruky napriek tomu všetkému túžia priviesť k sebe a objať!

  

   Aj teba Pán Ježiš volá do svojho náručia: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. (Mt 11,28). Chce ti dať oslobodenie z hriechov a priviesť ťa k pravému odpočinku – k zmiereniu s Bohom. Je to však na tvojom slobodnom rozhodnutí, či k Pánovi Ježišovi Kristovi vystrieš svoje ruky a prijmeš Jeho dar.späť na Zamyslenia