Záchranná ruka

Úvod Zamyslenia

A keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku... a vyviedli ho... 1.Mojžišova 19,16


 Záchranná ruka

 

   Biblia, Božie slovo, rozpráva jeden príbeh, ktorý sa odohral v Sodome. Toto mesto, je známe ako mesto hriechu, no žil tu jeden spravodlivý muž. Volal sa Lot. V jeden deň sa miera Božej trpezlivosti s hriešnym mestom naplnila a blížil sa spravodlivý súd. Mesto malo byť zničené. Lot však váhal s odchodom, nechcel opustiť všetko, čo v meste získal. A tak posli- anjeli, ktorých Pán Boh poslal, aby Lota varovali, vzali jeho, i jeho blízkych za ruku a vyviedli ich z mesta preč. A keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku... a vyviedli ho... (1M 19,16) Lot a jeho najbližší včas unikli záhube.

     

   Tento príbeh však pokračuje. Hovorí ešte o Lotových zaťoch, ktorí si mali vziať jeho dve dcéry za manželky. Aj oni počuli varovanie o blížiacom sa Božom súde nad hriešnym mestom. Lotovým slovám však neuverili, mysleli si, že len žartuje. Zostali v meste a nakoniec v ňom i zahynuli.

    

   Pred Božím súdom sa nikto nezachráni vlastným úsilím, alebo konaním dobrých skutkov. Dnes Pán Boh posiela ľuďom varovanie pred blížiacim sa súdom no podáva i záchrannú ruku vo svojom Synovi - Pánovi Ježišovi Kristovi. Ten, kto verí v Neho, je zachránený. Biblia hovorí: A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi... (R 8,1)

    

   Poslaním i túžbou spasených ľudí je prinášať druhým svedectvo o blížiacom sa súde a radostnú správu o záchrannom diele Božieho Syna, aby aj oni mohli byť zachránení. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom! (2K 5,20) Pán Boh chce, aby všetci boli zachránení, ale je na každom, či sa chopí Jeho záchrannej ruky.

   

   Tak, ako Lot bol vtedy vopred oboznámený s blížiacim sa súdom nad Sodomou, aj dnes sú ľudia cez Božie Slovo i hlásanie veriacich vopred oboznamovaní s nastávajúcim súdom sveta. Kto nie je ospravedlnený cez vieru v Pána Ježiša, neobstojí. Kým Boh ešte zhovieva, a kým žiješ, je čas na záchranu. Nepremárnite šancu tak, ako to urobili Lotovi zaťovia. Nikto z nás nevie, či sa príležitosť na záchranu ešte bude opakovať. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! (2K 6,2)späť na Zamyslenia